اجتماعی

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۸ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته این شاخص بر روی عدد ۶۴ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال ۲۷ روز هوای پاک، ۲۲۵ روز هوای قابل قبول، ۷۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال پیش تهران ۲۳ روز هوای پاک ۲۵۰ روز هوای قابل قبول و ۵۸ روز هوای ناسالم برای همه گروه‌های حساس داشت.

نظر شما

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share